ஆசிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆசிய லாட்டரிகள்

ஹாங்காங் Mark Six

ஜப்பான் Loto 6

115.1 மில்லியன் INR நாடகம்

ஜப்பான் Loto 7

575.3 மில்லியன் INR நாடகம்

ஜப்பான் Mini Loto

5.8 மில்லியன் INR

சீனா Super Lotto

மலேஷியா Star Toto 6/50

மலேஷியா Power Toto 6/55

மலேஷியா Supreme Toto 6/58

மலேஷியா Sports Toto 4D

மலேஷியா Sports Toto 5D

மலேஷியா Sports Toto 6D

மலேஷியா Magnum 4D

மலேஷியா PMP Damacai 4D

மலேஷியா Sabah Lotto

மலேஷியா Sabah - Sabah 3D

மலேஷியா Sabah - Sabah 4D

மலேஷியா Sabah - STC 4D

மலேஷியா Sarawak - Cash Sweep 4D

பிலிப்பைன்ஸ் Lotto 6/42

வரும் நாடகம்

பிலிப்பைன்ஸ் Megalotto 6/45

41.1 மில்லியன் INR நாடகம்

பிலிப்பைன்ஸ் Superlotto 6/49

வரும் நாடகம்

பிலிப்பைன்ஸ் Grand Lotto 6/55

145.7 மில்லியன் INR நாடகம்

பிலிப்பைன்ஸ் Ultra Lotto 6/58

நாடகம்

பிலிப்பைன்ஸ் 4-Digit Game

பிலிப்பைன்ஸ் 6-Digit Game

சிங்கப்பூர் Toto

சிங்கப்பூர் 4 D

தைவான் Daily Cash

தைவான் Lotto 6/49

தைவான் Super Lotto

வியட்நாம் Mega 6/45

வியட்நாம் Power 6 55

மலேஷியா Magnum Life

கொரியா Nanum Lotto

சீனா Union Lotto

சீனா Super 7 Lottery

தைவான் Lotto 3

தைவான் Lotto 4

ஜப்பான் Numbers 3

ஜப்பான் Numbers 4

இலங்கை கொவிசெத

இலங்கை மஹஜன சம்பத

இலங்கை தன நிதானய

கம்போடியா Grand Dragon 4D

கம்போடியா New Win 4D

கம்போடியா Lucky HariHari

கம்போடியா Perdana Lottery 4D

ஜல்டி 3