ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 வென்ற எண்கள்

சமீபத்திய முடிவுகள் வியாழன், 26 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 7
 • 9
 • 6
 • 5

ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 வென்ற எண்கள் வியாழன், 26 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 0
 • 5
 • 8
 • 0

ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 வென்ற எண்கள் வியாழன், 26 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 5
 • 8
 • 4
 • 2

ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 வென்ற எண்கள் புதன், 25 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 4
 • 7
 • 2
 • 6

புதன், 25 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 5
 • 2
 • 4
 • 2

புதன், 25 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 6
 • 9
 • 0
 • 5

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 6
 • 5
 • 9
 • 9

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 8
 • 9
 • 0
 • 6

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 4
 • 6
 • 1
 • 8

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 9
 • 4
 • 5
 • 5

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 7
 • 4
 • 3
 • 0

திங்கள், 23 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 8
 • 8
 • 1
 • 9

ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 9
 • 3
 • 2
 • 4

ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 4
 • 2
 • 4
 • 2

ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 5
 • 8
 • 2
 • 7

சனி, 21 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 4
 • 2
 • 3
 • 2

சனி, 21 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 5
 • 4
 • 2
 • 8

சனி, 21 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 0
 • 9
 • 2
 • 7

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 11:34.

டிரா Night

 • 7
 • 9
 • 0
 • 8

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 6:59.

டிரா சாயங்காலம்

 • 3
 • 1
 • 6
 • 6

வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2023 ’அன்று’ பிற்பகல் 12:29.

டிரா நண்பகலில்

 • 7
 • 6
 • 7
 • 1

ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 தகவல்

டிக்கெட் வாங்கப்படும் அமெரிக்கா . ஈர்க்கிறது உள்ளன திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு.

இல்ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 வீரர் தேர்ந்தெடுக்கும் இடையே 4 எண்கள் 0 - 9.

ஜோர்ஜியா ச்அஶ் 4 ஏற்பாடு உள்ளது Georgia Lottery. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: www.galottery.com