ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

ஆஸ்திரேலியா Powerball

161.7 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Saturday Lotto

269.5 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Oz Lotto

107.8 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Wednesday Lotto

53.9 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Monday Lotto

53.9 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Set for Life

ஆஸ்திரேலியா Cash 3

ஆஸ்திரேலியா Super 66