ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

45 ஓவர் மில்லியன் யூரோ ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு.

ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

ஆஸ்திரேலியா Powerball

1089.4 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Saturday Lotto

544.7 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Oz Lotto

108.9 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Wednesday Lotto

54.5 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Monday Lotto

54.5 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Set for Life

ஆஸ்திரேலியா Cash 3

ஆஸ்திரேலியா Super 66