ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 4.1 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆஸ்திரேலிய லாட்டரிகள்

ஆஸ்திரேலியா Powerball

2.2 பில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Saturday லோட்டோ

273.2 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Oz லோட்டோ

546.3 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Wednesday லோட்டோ

54.6 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Monday லோட்டோ

54.6 மில்லியன் INR நாடகம்

ஆஸ்திரேலியா Set for Life

ஆஸ்திரேலியா ச்அஶ் 3

ஆஸ்திரேலியா ஸுபெர் 66