ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

தென் ஆப்பிரிக்கா Lotto

60.8 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Powerball

வரும் நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Daily Lotto

வரும்

கானா National Weekly Lotto

Mauritius Loto

சாம்பியா Africa Millions

கானா Monday Special

கானா Lucky Tuesday

கானா Mid Week

கானா Fortune Thursday

கானா Friday Bonanza

சாம்பியா Lotto 6/42 Mega

Nigeria Enugu Lotto

கென்யா Daily

கென்யா Mega Jackpot

Nigeria Gold Lotto

Nigeria Bingo Lotto

கானா Super 6

கானா Daywa 5/39

மொசாம்பிக் Mega Jackpot

மொசாம்பிக் Diários