ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

தென் ஆப்பிரிக்கா Lotto

165.8 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Powerball

45.2 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Daily Lotto

2 மில்லியன் INR

கானா National Weekly Lotto

Mauritius Loto

சாம்பியா Africa Millions

கானா Monday Special

கானா Lucky Tuesday

கானா Mid Week

கானா Fortune Thursday

கானா Friday Bonanza

சாம்பியா Lotto 6/42 Mega

Nigeria Enugu Lotto

கென்யா Daily

கென்யா Mega Jackpot

Nigeria Gold Lotto

Nigeria Bingo Lotto

கானா Super 6

கானா Daywa 5/39

மொசாம்பிக் Mega Jackpot

மொசாம்பிக் Diários