ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

45 ஓவர் மில்லியன் யூரோ ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு.

ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

தென் ஆப்பிரிக்கா Lotto

243.4 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Powerball

520.9 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Daily Lotto

1.9 மில்லியன் INR

கானா National Weekly Lotto

கென்யா Lotto

சாம்பியா Africa Millions

கானா Monday Special

கானா Lucky Tuesday

கானா Mid Week

கானா Fortune Thursday

கானா Friday Bonanza

சாம்பியா Lotto

சாம்பியா Lotto 6/42 Mega