ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

ஆப்பிரிக்க லாட்டரிகள்

தென் ஆப்பிரிக்கா Lotto

42.8 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Powerball

52.3 மில்லியன் INR நாடகம்

தென் ஆப்பிரிக்கா Daily Lotto

1.9 மில்லியன் INR

கானா National Weekly Lotto

சாம்பியா Africa Millions

கானா Monday Special

கானா Lucky Tuesday

கானா Mid Week

கானா Fortune Thursday

கானா Friday Bonanza

சாம்பியா Lotto 6/42 Mega

Nigeria Enugu Lotto

கென்யா Daily

கென்யா Mega Jackpot

Nigeria Gold Lotto

Nigeria Bingo Lotto

கானா Super 6

கானா Daywa 5/39

Mozambique Mega Jackpot

Mozambique Diários