கனடிய லாட்டரிகள்

கனடா லோட்டோ 649

₹305.3 மில்லியன் நாடகம்

ஒன்டாரியோ 49

₹122.1 மில்லியன் நாடகம்

கியூபெக் 49

கனடா BC 49

கனடா Western 6/49

கனடா லோட்டோ Max

நாடகம்

ஒன்டாரியோ Lottario

கனடா ட்ஐல்ய் Grand

கனடா Atlantic 49

கனடா Atlantic கெநொ

கனடா Western Max

கனடா WCLC ப்இச்க் 3

ஒன்டாரியோ ட்ஐல்ய் கெநொ

ஒன்டாரியோ ப்இச்க் 2

ஒன்டாரியோ ப்இச்க் 3

ஒன்டாரியோ ப்இச்க் 4

கியூபெக் Banco

கியூபெக் Max

கியூபெக் Triplex

கனடா La Quotidienne 2

கனடா La Quotidienne 3

கனடா La Quotidienne 4

கனடா WCLC ப்இச்க் 2

கனடா WCLC ப்இச்க் 4

கனடா Bucko