கனடிய லாட்டரிகள்

ஓவர் 3.7 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

கனடிய லாட்டரிகள்

கனடா Lotto 649

1.2 பில்லியன் INR நாடகம்

கியூபெக் 49

கனடா BC 49

ஒன்டாரியோ 49

116.4 மில்லியன் INR நாடகம்

கனடா Western 6/49

கனடா Lotto Max

நாடகம்

ஒன்டாரியோ Lottario

கனடா Daily Grand

கனடா Atlantic Keno

கனடா WCLC Pick 3

ஒன்டாரியோ Daily Keno

ஒன்டாரியோ Pick 2

ஒன்டாரியோ Pick 3

ஒன்டாரியோ Pick 4

கனடா La Quotidienne 2

கனடா La Quotidienne 3

கனடா La Quotidienne 4

கனடா WCLC Pick 2

கனடா WCLC Pick 4

கனடா Bucko