மற்ற லாட்டரிகள்

ஓவர் 4.2 பில்லியன் INR ஒவ்வொரு வாரமும் பரிசு

மற்ற லாட்டரிகள்

இஸ்ரேல் லோட்டோ

நியூசிலாந்து Powerball

461.3 மில்லியன் INR நாடகம்

துருக்கி லோட்டோ 6/49

துருக்கி ஸுபெர் லோட்டோ 6/60

ரஷ்யா கோஸ்லோட்டோ 6/45

உக்ரைன் ஸுபெர் லோட்டோ

46.5 மில்லியன் INR

உக்ரைன் Megalot

நாடகம்

கஜகஸ்தான் லோட்டோ 6/49

நாடகம்

கஜகஸ்தான் லோட்டோ 5/36

நாடகம்

லெபனான் லோட்டோ

நியூசிலாந்து கெநொ

ரஷ்யா 6/36

செர்பியா லோட்டோ

உக்ரைன் கெநொ

உக்ரைன் லோட்டோ Maxima

4.1 மில்லியன் INR நாடகம்

உக்ரைன் லோட்டோ திரிய்கா

பெலாரஸ் Sport lotto 5x36

துருக்கி Sans Topu

துருக்கி On Numara

ரஷ்யா கோஸ்லோட்டோ 4/20

ரஷ்யா கோஸ்லோட்டோ 5/36

ரஷ்யா கோஸ்லோட்டோ 7/49

இஸ்ரேல் 123

இஸ்ரேல் 777

பெலாரஸ் Sport lotto 6x49

பெலாரஸ் கெநொ

நியூசிலாந்து Bullseye

லெபனான் Zeed

லெபனான் Yawmiyeh 3

லெபனான் Yawmiyeh 4

லெபனான் Yawmiyeh 5

ஜார்ஜியா Golden Ball 5/35

ஜார்ஜியா லோட்டோ 6/42

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் Mahzooz